Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.

 

Lista rankingowa


Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od ogłoszenia listy rankingowej. Po upływie tego terminu lista rankingowa zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Jego Magnificencję Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu stypendium przyznaje się na okres od października do grudnia 2015r.
Podstawą wypłaty stypendium jest zatwierdzona przez Rektora lista rankingowa.
 
Wszelkich informacji udziela:
Hubert Łucki - tel. (71) 324 68 47 /e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pokój 213

 

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.

Informacje pod numerem telefonu (71) 324 68 42 wew. 220 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dokumenty stażowe

Studenci Budownictwa, z naboru 2012/2013 zainteresowani udziałem w stażach zawodowych proszeni są o zapoznanie się z informacjami przedstawionymi poniżej.

Udostępniamy regulamin stażu oraz niezbędne dokumenty do przystąpienia i rozliczenia stażu. Można je również znaleźć w zakładce dokumenty do pobrania

Serdecznie zapraszamy!

 

Dokumenty:

  1. Regulamin na staż
  2. Załącznik 3 Formularz zgłoszeniowy
  3. Załącznik 4 oświadczenie do regulaminu
  4. Załącznik 5 dziennik stażu
  5. Załącznik 6 opinia opiekuna

Wszelkich informacji udziela:
Dorota Leśnik – tel. 71 324 68 42 wew.220/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Pok. 213

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO 
BUDOWNICTWO

 

 
I. Termin ogłoszenia naboru 
Z dniem 16.10.2015 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego budownictwo na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016r.
II. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o stypendium Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu do złożenia wniosku uprawnieni są studenci IV roku studiów I stopnia na kierunku Budownictwo posiadający wpis Dziekana MWSLiT na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016.
III. Termin i miejsce przyjmowania wniosków Wnioski będą przyjmowane w terminie od 16.10.2015 r. do 26.10.2015 r. w Dziale ds. projektów międzynarodowych (p.213, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Przyjmowane będą wnioski w postaci papierowej, w 1 egzemplarzu, kompletnie i czytelnie wypełnione, z własnoręcznym podpisem. Wzory dokumentów są dostępne na stronie projektu http://budownictwo.mwsl.eu/dokumenty-do-pobrania oraz w Dziale ds. projektów międzynarodowych.
IV. Wysokość stypendium w semestrze zimowym 2015/2016r. wynosi 1000 zł/m - c/os.
V. Kryterium przyznania Stypendium Podstawowym kryterium przyznania Stypendium, za wyjątkiem studentów I semestru, stanowi średnia ocen (ŚO) z poprzedniego semestru.
a) Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 
b) Informacja o średniej ocen (ŚO), każdego aplikującego o przyznanie stypendium studenta, będzie pochodziła z programu PROAKADEMIA i udostępniona będzie przez Kierownika Dziekanatu na dzień posiedzenia Komisji Stypendialnej na wniosek jej Przewodniczącego.
c) Przy tworzeniu listy rankingowej Komisja Stypendialna uwzględnia w pierwszej kolejności Studentów, którzy ostatni poprzedzający przyznanie stypendium semestr zaliczyli w trybie zwykłym (bez konieczności powtarzania przedmiotów). Następnie studentów, którzy ostatni poprzedzający przyznanie stypendium semestr, zaliczyli w trybie warunkowym, realizując tylko 1 przedmiot z poprzednich semestrów. W dalszej kolejności szereguje się średnie ocen (ŚO) Studentów, którzy uzyskali warunkowe zaliczenie semestru, bez pozytywnego zaliczenia 2 przedmiotów, a dalej bez zaliczenia 3 przedmiotów, aż do uzyskania pełnej listy rankingowej. Stypendium może otrzymać maksymalnie 50% studentów z najlepszymi wynikami w nauce, którzy studiują na kierunku zamawianym, zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję Stypendialną listą rankingową. Do określenia aktualnej liczby studentów, którzy studiują na kierunku zamawianym bierze się moment obrad komisji Stypendialnej 
VI. Termin obrad Komisji Stypendialnej Komisja Oceny Wniosków zbierze się  po 26.10.2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zatwierdzona przez Komisję Stypendialną lista rankingowa jest podawana do wiadomości studentów w ciągu 3 dni od zakończenia obrad Komisji Stypendialnej. Lista rankingowa wywieszona będzie na tablicy informacyjnej oraz udostępniona na stronie internetowej Uczelni. Udostępnienie listy rankingowej na tablicy informacyjnej uznaje się za moment poinformowania studentów o decyzji Komisji. 
VII. Wypłata stypendium Wypłata świadczeń odbywa się w formie 2 przelewów: 
1) Opłaty czesnego na indywidualne konto studenta w systemie bankowym Uczelni, w wysokości obowiązującej w danym roku akademickim określonej zarządzeniem Kanclerza,
2) Pozostała kwota wypłacona na konto bankowe studenta wskazane we wniosku o przyznanie Stypendium.
 
Stypendium współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny, dlatego w przypadku braku odpowiednich środków finansowych na koncie Projektu, z powodu opóźnienia po stronie jednostki finansującej, termin płatności stypendium automatycznie się wydłuży do momentu wpływu tychże środków.
 
Kontakt: 
 
 
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH

Poniżej przedstawiamy informacje szczegółowe dotyczące harmonogramu szkoleń informatycznych realizowanych w ramach projektu „Zbuduj swoją przyszłość z  MWSLiT” dla studentów należących do Koła Naukowego.

 

Miejsce szkolenia:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

 

Sala: 312

 

Autodesk Robot

22.06. poniedziałek 22.06. (4h)

12.00-13.30

13.45-15.15

23.06. wtorek (8h)

9.00-10.30

10.45-12.15

12.45-14.15

14.30-16.00

 

AutoCAD Civil 3D

26.06. piątek (8h)

9.00-10.30

10.45-12.15

12.45-14.15

14.30-16.00

27.06. sobota (6h)

9.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

28.06. niedziela (4h)

9.00-10.30

10.45-12.15

 

Wszelkich informacji udziela:

Dorota Leśnik – tel. 71 324 68 42 wew.220/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pok. 213

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości