Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO

 

Z dniem 26.03.2013 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego budownictwo na semestr letni w roku akademickim 2012/2013 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium (pobierz plik) za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu do złożenia wniosku uprawnieni są studenci I roku studiów I stopnia na kierunku Budownictwo posiadający wpis Dziekana MWSLiT na semestr letni w roku akademickim 2012/2013.

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie od 02.04.2014 r. do 10.04. 2013 r. w Dziale ds. projektów europejskich (p.213, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Przyjmowane będą wnioski w postaci papierowej, w 1 egzemplarzu,  kompletnie i czytelnie wypełnione, z własnoręcznym podpisem, z dołączoną Kserokopią karty okresowych osiągnięć studenta za poprzedni semestr.

 

Wzory dokumentów są dostępne na stronie projektu oraz w uczelni - w Dziekanacie oraz Dziale ds. projektów europejskich.

Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz plik)

Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz plik)

Kserokopią karty okresowych osiągnięć studenta za poprzedni semestr – do pobrania w Dziekanacie MWSLiT

 

W semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 wysokość stypendium wynosi 1000 zł/m-c/os.

Kryterium przyznania Stypendium stanowi średnia ocen z poprzedniego semestru. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Stypendium może otrzymać maksymalnie 50% studentów z najlepszymi wynikami w nauce, którzy studiują na kierunku zamawianym, zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję Stypendialną listą rankingową. Do określenia aktualnej liczby studentów, którzy studiują na kierunku zamawianym bierze się moment obrad komisji stypendialnej

Komisja Stypendialna zbierze się 12.04.2013 r.

Zatwierdzona przez Komisję Stypendialną lista rankingowa jest podawana do wiadomości studentów w ciągu 3 dni od zakończenia obrad Komisji Stypendialnej. Lista rankingowa wywieszona będzie na tablicy informacyjnej oraz udostępniona na stronie internetowej Uczelni. Udostępnienie listy rankingowej na tablicy informacyjnej uznaje się za moment poinformowania studentów o decyzji Komisji.

 

Wypłata świadczeń odbywa się w formie 2 przelewów:

  1. Opłaty czesnego na indywidualne konto studenta w systemie bankowym Uczelni, w wysokości obowiązującej w danym roku akademickim określonej zarządzeniem Kanclerza,
  2. Pozostała kwota wypłacona na konto bankowe studenta wskazane we wniosku o przyznanie Stypendium.

Stypendium współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny, dlatego w przypadku braku odpowiednich środków finansowych na koncie Projektu, z powodu opóźnienia po stronie jednostki finansującej, termin płatności stypendium automatycznie się wydłuży do momentu wpływu tychże środków.

 

Informacji udziela Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz, pod numerem telefonu (71) 324 68 44.

 

Ogłoszenie o naborze (pobierz plik)

Stypendium

Szanowne Studentki i Studenci,

Informujemy iż złożone przez Was wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zostały ocenione. W tym semestrze akademickim prawo do stypendium w wysokości 1000 zł przysługuje 25 studentom z najlepszymi wynikami. W dokumencie poniżej znajdziecie listę rankingową.

Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 25 włącznie.

Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy rankingowej. Po upływie tego terminu lista rankingowa zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Jego Magnificencję Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Zgodnie z w §3 ust 6 Regulaminu Stypendium przyznaje się na okres od października 2012 r. do lutego 2013 r.

Podstawą wypłaty Stypendium jest zatwierdzona przez Rektora lista rankingowa.

 

LISTA

 

Wszelkich informacji udzielają:

 

Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz tel. (71) 324 68 44 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Alicja Andrys tel. (71) 324 68 42 wew. 172 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Pokój 213
 

Zmiany w regulaminie przyznania stypendium

Szanowne Studentki i Studenci,

Informujemy iż 31 października br. wyszło Zarządzenie Rektora MWSLiT  nr 11/2012 ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W zakładce Dokumenty do pobrania umieściliśmy Zarządzenie oraz zmieniony Regulamin przyznania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu  We Wrocławiu.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na kierunek budownictwo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu informuje, iż 5.11.2012 r. otwarty został nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany).

Regulamin oraz wniosek dostępne są w wersji papierowej w dziekanacie oraz w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie www.budownictwo.mwsl.eu

Wnioski wraz  z oświadczeniem w zakresie otrzymywania innych stypendiów należy składać w dziekanacie do dnia 07 listopada 2012. Osoby, które z ważnych przyczyn osobistych nie mogą wniosku złożyć osobiście mogą przesłać skan dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podany termin jest nieprzekraczalny.

Wysokość stypendium na semestr zimowy w roku akademickim 2012/2013 zostało ustalone Zarządzaniem Rektora w wysokości 1000 zł/m-c/os.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo,

W zakładce Dokumenty do pobrania umieściliśmy deklaracje uczestnictwa w projekcie. Dokument ten jest przeznaczony dla osób, które rozpoczęły naukę na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2012/2013 i przystąpią do: zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki oraz/lub chemii, złożą wniosek o stypendium i uzyskają to stypendium.

Dokument należy wypełnić ręcznie, czytelnie i przekazać do Działu ds. projektów Europejskich (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub w Dziekanacie z prośbą o przekazanie do Działu ds. projektów europejskich.

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości