Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO

I. Termin ogłoszenia naboru. Z dniem 25.03.2014 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego budownictwo na semestr letni w roku akademickim 2013/2014 r.
II. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o stypendium. Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu do złożenia wniosku uprawnieni są studenci II roku studiów I stopnia na kierunku Budownictwo posiadający wpis Dziekana MWSLiT na semestr letni w roku akademickim 2013/2014.
III. Termin i miejsce przyjmowania wniosków. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 25.03.2014 r. do 30.03.2014 r. w Dziekanacie lub Dziale ds. projektów europejskich (p.213, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Przyjmowane będą wnioski w postaci papierowej, w 1 egzemplarzu, kompletnie i czytelnie wypełnione, z własnoręcznym podpisem. Wzory dokumentów są dostępne na stronie projektu http://budownictwo.mwsl.eu/dokumenty-do-pobrania oraz w uczelni - w Dziekanacie oraz Dziale ds. projektów europejskich.
IV. Wysokość stypendium w semestrze letnim 2013/2014r. wynosi 1000 zł/m - c/os.
V. Kryterium przyznania Stypendium stanowi średnia ocen z poprzedniego semestru. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Stypendium może otrzymać maksymalnie 50% studentów z najlepszymi wynikami w nauce, którzy studiują na kierunku zamawianym, zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję Stypendialną listą rankingową. Do określenia aktualnej liczby studentów, którzy studiują na kierunku zamawianym bierze się moment obrad komisji Stypendialnej
VI. Termin obrad Komisji Stypendialnej. Komisja Oceny Wniosków zbierze się 07.04.2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zatwierdzona przez Komisję Stypendialną lista rankingowa jest podawana do wiadomości studentów w ciągu 3 dni od zakończenia obrad Komisji Stypendialnej. Lista rankingowa wywieszona będzie na tablicy informacyjnej oraz udostępniona na stronie internetowej Uczelni. Udostępnienie listy rankingowej na tablicy informacyjnej uznaje się za moment poinformowania studentów o decyzji Komisji.
VII. Wypłata stypendium. Wypłata świadczeń odbywa się w formie 2 przelewów:

  1. Opłaty czesnego na indywidualne konto studenta w systemie bankowym Uczelni, w wysokości obowiązującej w danym roku akademickim określonej zarządzeniem Kanclerza,
  2. Pozostała kwota wypłacona na konto bankowe studenta wskazane we wniosku o przyznanie Stypendium.

Stypendium współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny, dlatego w przypadku braku odpowiednich środków finansowych na koncie Projektu, z powodu opóźnienia po stronie jednostki finansującej, termin płatności stypendium automatycznie się wydłuży do momentu wpływu tychże środków.

 

Kontakt
Informacji udziela Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz, pod numerem telefonu (71) 324 68 44.

 

Załączniki:
2014-02-03 Regulamin zatwierdzony_zmiana 3
Wniosek o stypendium
Oświadczenie uczestnika projektu

ZMIANA W REGULAMINIE PRZYZNANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO (KIERUNEK ZAMAWIANY)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu z dnia 03.02.2013 r. Regulamin Przyznania Stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku budownictwo (kierunek zamawiany)otrzymuje brzmienie jak w dokumencie: Regulamin

ZMIANA W REGULAMINIE PRZYZNANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO (KIERUNEK ZAMAWIANY)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu z dnia 10.07.2013 r. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Stypendia przyznane na semestr przyznawane są od października do końca lutego (semestr zimowy) lub od marca do końca lipca (semestr letni) w miarę posiadania środków finansowych na koncie projektu, za wyjątkiem VII semestru, na którym stypendia przyznawane są tylko przez 3 miesiące (od października do grudnia).”
 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO

Z dniem 05.11.2013 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego budownictwo na semestr zimowy w roku akademickim 2013/2014 r.
Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium (pobierz plik) za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu do złożenia wniosku uprawnieni są studenci II roku studiów I stopnia na kierunku Budownictwo posiadający wpis Dziekana MWSLiT na semestr zimowy w roku akademickim 2013/2014.
 
Wnioski (pobierz plik) wraz z załącznikami (pobierz plik) będą przyjmowane w terminie od 05.11.2014 r. do 18.11. 2013 r. w Dziekanacie lub Dziale ds. projektów europejskich (p.213, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Przyjmowane będą wnioski w postaci papierowej, w 1 egzemplarzu,  kompletnie i czytelnie wypełnione, z własnoręcznym podpisem, z dołączoną Kserokopią karty okresowych osiągnięć studenta za poprzedni semestr.
Wzory dokumentów są dostępne na stronie projektu http://budownictwo.mwsl.eu/dokumenty-do-pobrania oraz w uczelni - w Dziekanacie oraz Dziale ds. projektów europejskich. 
 
W semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 wysokość stypendium wynosi 1000 zł/m-c/os.
 
Kryterium przyznania Stypendium stanowi średnia ocen z poprzedniego semestru. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Stypendium może otrzymać maksymalnie 50% studentów z najlepszymi wynikami w nauce, którzy studiują na kierunku zamawianym, zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję Stypendialną listą rankingową. Do określenia aktualnej liczby studentów, którzy studiują na kierunku zamawianym bierze się moment obrad Komisji Stypendialnej
 
Komisja Oceny Wniosków zbierze się 20.11.2013 r. Zatwierdzona przez Komisję Stypendialną lista rankingowa jest podawana do wiadomości studentów w ciągu 3 dni od zakończenia obrad Komisji Stypendialnej. Lista rankingowa wywieszona będzie na tablicy informacyjnej oraz udostępniona na stronie internetowej Uczelni. Udostępnienie listy rankingowej na tablicy informacyjnej uznaje się za moment poinformowania studentów o decyzji Komisji.
Wypłata świadczeń odbywa się w formie 2 przelewów:
  1. Opłaty czesnego na indywidualne konto studenta w systemie bankowym Uczelni, w wysokości obowiązującej w danym roku akademickim określonej zarządzeniem Kanclerza,
  2. Pozostała kwota wypłacona na konto bankowe studenta wskazane we wniosku o przyznanie Stypendium.
Stypendium współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny, dlatego w przypadku braku odpowiednich środków finansowych na koncie Projektu, z powodu opóźnienia po stronie jednostki finansującej, termin płatności stypendium automatycznie się wydłuży do momentu wpływu tychże środków.
 
Kontakt 
 
Informacji udziela Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz, pod numerem telefonu (71) 324 68 44.
 
Załączniki do podpięcia:
 
 

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013

Stypendia za wyniki w nauce w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 30 włącznie.

 

Lista_rankingowa_semestr_letni_2012_2013.pdf

 

Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy rankingowej. Po upływie tego terminu lista rankingowa zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Jego Magnificencję Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Zgodnie z w §3 ust 6 Regulaminu Stypendium przyznaje się na okres od marca 2013 do czerwca 2013 r.

 

Podstawą  wypłaty Stypendium jest zatwierdzona przez Rektora lista rankingowa.

 

Wszelkich informacji udzielają:

 

Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz tel. (71) 324 68 44 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Alicja Andrys tel. (71) 324 68 42 wew. 172 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Pokój 213

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości