Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Certyfikowane szkolenie z Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie z Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (12h). Szkolenie odbędzie się w dniach 22 – 23.06.2015r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • oryginalny międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia firmy Autodesk (Certificate of Completion),
 • materiały szkoleniowe – (między innymi autorski podręcznik na własność)
 • darmowy 30-dniowy helpdesk - pomoc techniczną z zakresu przeprowadzonego szkolenia.


ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU KONIECZNE JEST WYPEŁNIENIE [FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Ramowy program szkolenia:
1. Zagadnienia ogólne

 • Dostępne moduły
 • Interfejs
 • Przygotowanie środowiska pracy
 • Moduł projektowania kratownicy płaskiej i przestrzennej, omówienie

2. Definicja ramy płaskiej

 • Definicja osi konstrukcji
 • Tryby kursora
 • Tworzenie geometrii ramy płaskiej
 • Definiowanie nowych przekrojów oraz przypisywanie ich do elementu
 • Zmiana charakterystyk materiałowych
 • Dodawanie podpór węzłowych
 • Wprowadzanie przypadków obciążenia
 • Obciążenie liniowe
 • Kombinacje ręczne obciążeń
 • Prezentacja wyników
 • Wartości sił wewnętrznych
 • Wymiarowanie rygla ramy
 • Tworzenie opcji obliczeniowych
 • Generowanie notek obliczeniowych , rysunków

3. Definicja i analiza ramy przestrzennej

 • Definicja modelu konstrukcji
 • Tryby kursora
 • Tworzenie geometrii ramy przestrzennej, translacja, lustro
 • Definiowanie nowych przekrojów oraz przypisywanie ich do elementu
 • Zmiana charakterystyk materiałowych
 • Dodawanie podpór węzłowych, zwolnienia, węzły kompatybilne
 • Obciążenie powierzchniowe, na konturze
 • Wartości sił wewnętrznych
 • Grupy prętów, Superpręty, Parametry normowe
 • Wymiarowanie ramy głównej (słupa, rygła)
 • Tworzenie opcji obliczeniowych
 • Połączenia stalowe

4. Definicja i analiza konstrukcji powłokowych

 • Tworzenie geometrii stropu przy użyciu konturu – polilinii
 • Dodawanie panelu
 • Charakterystyki i właściwości elementu – cechy materiału, grubość
 • Wprowadzanie współrzędnych definiowanych prętów
 • Translacja – kopiowanie elementów
 • Definiowanie grup prętów oraz ich atrybutów
 • Edycja grup
 • Podpory liniowe
 • Obciążanie panelu – obciążenie powierzchniowe
 • Kombinacje automatyczne – generacja
 • Analiza – siatkowanie
 • Dodawanie emiterów
 • Generowanie modelu obliczeniowego
 • Weryfikacja modelu
 • Wyniki obliczeniowe w postaci map
 • Wykresy – przecięcia paneli
 • Tworzenie dokumentacji – zrzuty ekranu, przechowywanie i eksport danych

5. Definicja i analiza konstrukcji płytowej

 • Tworzenie płyty przy użyciu generatora
 • Tabele obciążeń – edycja
 • Definiowanie parametrów zbrojenia
 • Siatkowanie elementu – siatka Coon’sa
 • Obliczenia zbrojenia teoretycznego Analiza wyników
   

Certyfikowane szkolenie z AutoCAD Civil 3D

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie z AutoCAD Civil 3D (18h). Szkolenie odbędzie się w dniach 26 – 28.06.2015r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • oryginalny międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia firmy Autodesk (Certificate of Completion),
 • materiały szkoleniowe – (m. innymi autorski podręcznik na własność)
 • darmowy 30-dniowy helpdesk - pomoc techniczną z zakresu przeprowadzonego szkolenia.


ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU KONIECZNE JEST WYPEŁNIENIE [FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Ramowy program szkolenia:
1. Moduł drogowy

 • Modelowanie terenu:
 • punkty – tworzenie, import, edycja, zmiana stylu, właściwości i szablony
 • modelowanie powierzchni – tworzenie siatki powierzchni, import danych z formatu LandXML, edycja, analiza, widoki 3D, maski, granice, kontury, etykiety, linie nieciągłości.
 • Projektowanie dróg:
 • linie trasowania – tworzenie, edycja
 • profile – tworzenie, edycja, tworzenie niwelety drogi
 • modelowanie korytarza drogowego – zespoły i podzespoły, nasypy i wykopy, tworzenie powierzchni korytarza
 • przekroje – tworzenie linii próbkowania, widoki, pasma, opisy, etykiety
 • obliczenia i raporty: roboty ziemne, raport materiałowy
 • dynamiczne zmiany projektu – niwelety, przechyłki, edycja korytarza
 • skarpy: kryteria, style profilowania, tworzenie, obliczanie objętości.
 • Zasady organizacji projektów:
 • dodawanie nowych użytkowników w programie Vault
 • praca z programem Vault w programie Civil 3D
 • praca z projektem bezpośrednio w programie Civil 3D.

2. Moduł mapowy

 • podstawy ADE: praca z wieloma rysunkami – import, eksport
 • wprowadzanie i łączenie danych
 • mapy tematyczne oparte na węzłach
 • wprowadzanie danych sieciowych
 • tematyczna mapa sieci
 • narzędzia mapowe i mapy tematyczne
 • klasyfikacja danych
 • edycja rysunku – czyszczenie.
   

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA STAŻE

Pozwolą one zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe oraz nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami. O przyjęciu na staż decydować będą wyniki w nauce. (20 studentów po III roku; staże płatne , 8-tygodniowe; III kwartał 2015r.)

Zapisy:
Studenci Budownictwa, z naboru 2012/2013, zainteresowani udziałem, w wyżej wymienionych działaniach, proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony http://budownictwo.mwsl.eu/dokumenty-do-pobrania lub dostępny na miejscu):

Dział Projektów Międzynarodowych p. 213 (godz. 8:00-16:00);
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B;
51-168 Wrocław
Tel.: (71) 324 68 47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Stypendia za wyniki w nauce w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.


Lista rankingowa [załącznik]


Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od ogłoszenia listy rankingowej. Po upływie tego terminu lista rankingowa zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Jego Magnificencję Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu stypendium przyznaje się na okres od marca do lipca 2015r.
Podstawą wypłaty stypendium jest zatwierdzona przez Rektora lista rankingowa.


Wszelkich informacji udziela:
Hubert Łucki - tel. (71) 324 68 47 /e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Pokój 213
 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO

I. Termin ogłoszenia naboru
Z dniem 24.04.2015 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego budownictwo na semestr letni w roku akademickim 2014/2015r.

II. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o stypendium

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu do złożenia wniosku uprawnieni są studenci III roku studiów I stopnia na kierunku Budownictwo posiadający wpis Dziekana MWSLiT na semestr letni w roku akademickim 2014/2015.

III. Termin i miejsce przyjmowania wniosków

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 24.04.2015 r. do 08.04.2015 r. w Dziale. projektów międzynarodowych (p.213, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Przyjmowane będą wnioski w postaci papierowej, w 1 egzemplarzu, kompletnie i czytelnie wypełnione, z własnoręcznym podpisem. Wzory dokumentów są dostępne na stronie projektu http://budownictwo.mwsl.eu/dokumenty-do-pobrania oraz w Dziale projektów międzynarodowych.

IV. Wysokość stypendium w semestrze letnim 2014/2015r. wynosi 1000 zł/m-c/os.

V. Kryterium przyznania Stypendium

Podstawowym kryterium przyznania Stypendium, za wyjątkiem studentów I semestru, stanowi średnia ocen (ŚO) z poprzedniego semestru.
a) Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
b) Informacja o średniej ocen (ŚO), każdego aplikującego o przyznanie stypendium studenta, będzie pochodziła z programu PROAKADEMIA i udostępniona będzie przez Kierownika Dziekanatu na dzień posiedzenia Komisji Stypendialnej na wniosek jej Przewodniczącego.
c) Przy tworzeniu listy rankingowej Komisja Stypendialna uwzględnia w pierwszej kolejności Studentów, którzy ostatni poprzedzający przyznanie stypendium semestr zaliczyli w trybie zwykłym (bez konieczności powtarzania przedmiotów). Następnie studentów, którzy ostatni poprzedzający przyznanie stypendium semestr, zaliczyli w trybie warunkowym, realizując tylko 1 przedmiot z poprzednich semestrów. W dalszej kolejności szereguje się średnie ocen (ŚO) Studentów, którzy uzyskali warunkowe zaliczenie semestru, bez pozytywnego zaliczenia 2 przedmiotów, a dalej bez zaliczenia 3 przedmiotów, aż do uzyskania pełnej listy rankingowej. Stypendium może otrzymać maksymalnie 50% studentów z najlepszymi wynikami w nauce, którzy studiują na kierunku zamawianym, zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję Stypendialną listą rankingową. Do określenia aktualnej liczby studentów, którzy studiują na kierunku zamawianym bierze się moment obrad komisji Stypendialnej.

VI. Termin obrad Komisji Stypendialnej

Komisja Oceny Wniosków zbierze się po 08.05.2015 r. Zatwierdzona przez Komisję Stypendialną lista rankingowa jest podawana do wiadomości studentów w ciągu 3 dni od zakończenia obrad Komisji Stypendialnej. Lista rankingowa wywieszona będzie na tablicy informacyjnej oraz udostępniona na stronie internetowej Uczelni. Udostępnienie listy rankingowej na tablicy informacyjnej uznaje się za moment poinformowania studentów o decyzji Komisji.

VII. Wypłata stypendium

Wypłata świadczeń odbywa się w formie 2 przelewów:
1) Opłaty czesnego na indywidualne konto studenta w systemie bankowym Uczelni, w wysokości obowiązującej w danym roku akademickim określonej zarządzeniem Kanclerza,
2) Pozostała kwota wypłacona na konto bankowe studenta wskazane we wniosku o przyznanie Stypendium.

Stypendium współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny, dlatego w przypadku braku odpowiednich środków finansowych na koncie Projektu, z powodu opóźnienia po stronie jednostki finansującej, termin płatności stypendium automatycznie się wydłuży do momentu wpływu tychże środków.

Informacje pod numerem telefonu (71) 324 68 47

Załączniki:
Wniosek o stypendium
Oświadczenie uczestnika projektu
 

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości