Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

ZMIANA W REGULAMINIE PRZYZNANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO (KIERUNEK ZAMAWIANY)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu z dnia 16.09.2014r. § 4 ust. 6 w regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu otrzymuje brzmienie:

„ Podstawowym kryterium przyznania Stypendium, za wyjątkiem studentów I semestru, stanowi średnia ocen (ŚO) z poprzedniego semestru.
a) Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
b) Informacja o średniej ocen (ŚO), każdego aplikującego o przyznanie stypendium studenta, będzie pochodziła z programu PROAKADEMIA i udostępniona będzie przez Kierownika Dziekanatu na dzień posiedzenia Komisji Stypendialnej na wniosek jej Przewodniczącego.
c) Przy tworzeniu listy rankingowej Komisja Stypendialna uwzględnia w pierwszej kolejności Studentów, którzy ostatni poprzedzający przyznanie stypendium semestr zaliczyli w trybie zwykłym (bez konieczności powtarzania przedmiotów). Następnie studentów, którzy ostatni poprzedzający przyznanie stypendium semestr, zaliczyli w trybie warunkowym, realizując tylko 1 przedmiot z poprzednich semestrów. W dalszej kolejności szereguje się średnie ocen (ŚO) Studentów, którzy uzyskali warunkowe zaliczenie semestru, bez pozytywnego zaliczenia 2 przedmiotów, a dalej bez zaliczenia 3 przedmiotów, aż do uzyskania pełnej listy rankingowej.”

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany)
 

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości